Klauzula RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Multiconsult Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
 2. W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących prawach Administrator udostępnia adres e-mail, pod którym można skontaktować z Administratorem w razie pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych: odo@multiconsult.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działania jakim jest zapewnienia udziału społeczeństwa w konsultacjach społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko i projektu strategicznego „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku  z   przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Art. 54 ust 2 oraz art 40 i 42) procedowanego przez Administratora danych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. wsparcie IT, a także w uzasadnionych przypadkach inne podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym Ministerstwa oraz inne organy publiczne
   • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo do:
   • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
   • ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konsultacji społecznych w projekcie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego” tj. opracowania wyników konsultacji oraz zapewnienia realizacji obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych związanych z realizacją konsultacji społecznych.