Informacje ogólne

 

Szanowni Państwo,

Przedmiotem analiz studialnych jest Przedsięwzięcie polegające na stworzeniu nowoczesnego systemu kolejowego transportu publicznego dla ruchu pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, komplementarnego i funkcjonalnie zintegrowanego z innymi formami komunikacji zbiorowej, który stanowić będzie konkurencję w stosunku do transportu indywidualnego.

Głównym celem Projektu jest podniesienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej obszaru objętego inwestycją poprzez wzrost wykorzystania transportu kolejowego i jego zintensyfikowanie.

Ponadto realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego w relacji do transportu indywidualnego.

W założeniu polegać ma on na budowie nowej/przedłużeniu istniejącej oraz kompleksowej modernizacji obecnej infrastruktury kolejowej pozwalającej na włączenie do istniejącej osi komunikacyjnej Wejherowo – Reda – Rumia – Gdynia – Sopot – Gdańsk kolejnych terenów położonych na obszarze Gminy Miasta Gdańska (południowe dzielnice), Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz Gminy Żukowo.

 

Mapa orientacyjna (kliknij żeby powiększyć)

 

Z uwagi na ograniczenia techniczno-administracyjne zakłada się fazowanie/etapowanie realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

Całość Przedsięwzięcia swym zakresem obejmuje realizację następujących odcinków linii kolejowych

  • Odcinek nr 1 – zakłada budowę przedłużenia lub budowę nowej linii kolejowej (o długości około 4,2-4,3 km – zależnie od wyboru ostatecznego przebiegu linii kolejowej) na odcinku od zarządzanej przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. linii kolejowej nr 250 w kierunku południowych dzielnic m. Gdańska do pętli Łostowice-Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych węzła integracyjnego (Gdańsk) Łostowice-Świętokrzyska.
  • Odcinek nr 2 – zakłada dalszą budowę nowej linii kolejowej (przedłużenie Odcinka nr 1) (o długości około 3,2 km) od węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska w kierunku Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Gdańsk Świętokrzyska – węzeł Kowale wraz z budową tego węzła.
  • Odcinek nr 3 – zakłada budowę nowej linii kolejowej od węzła integracyjnego Gdańsk Świętokrzyska – węzeł Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229 w stronę Starej Piły (o długości 6,14 km) oraz w stronę Pruszcza Gdańskiego (o długości 6,46 km).
  • Odcinek nr 4 – zakłada przebudowę istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Pruszcz Gdański – Stara Piła o długości około 24,55 km oraz budowę łącznicy kolejowej pomiędzy liniami kolejowymi nr 229 oraz 234 o długości 1,27 km.
  • Odcinek nr 5 – zakłada budowę nowej linii kolejowej (o długości około 5,95 km) od stacji Kiełpinek znajdującej się w ciągu linii kolejowej nr 248 do węzła integracyjnego Gdańsk Świętokrzyska – Węzeł Kowale.

 

Opisy poszczególnych odcinków znajdują się w dedykowanych tym odcinkom zakładkach.