Klauzula informacyjna

 

DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ NA SPOTKANIA INFORMACYJNE
Pt. „Pomorska Kolej Metropolitalna: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy:

 1. [Administrator danych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Pomorska Kolej Metropolitalna: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego” jest Pomorska Kolej Metropolitalna SA (PKM SA) z siedzibą w Gdańsku (80‑298) przy ul. Budowalnych 77, tel.: +48 58 350-11-00,
  e-mail: sekretariat@pkm-sa.pl
 2. [Inspektor Ochrony Danych] W PKM SA powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD: adres e-mail: iod@pkm-sa.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. [Cel przetwarzania] Pani/Pana dane osobowe podane w ww. formularzu tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz wybrany termin spotkania, przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody – w celu weryfikacji uczestników spotkania w wybranym przez Panią/Pana terminie – z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w trakcie spotkania.
 4. [Podstawa prawna] Podstawą prawna przetwarzania otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być wycofana w każdym czasie, co nie będzie miało związku z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. [Odbiorcy danych] Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy w zakresie np. usług informatycznych, prawnych, archiwizacyjnych, doradczych oraz organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.
 6. [Okres przechowywania] Państwa dane osobowe w przypadku potwierdzenia przez PKM SA Państwa udziału w spotkaniu – będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż do 30 września 2023 roku lub do momentu wycofania Pani/Pana zgody.

W przypadku gdy z powodu wyczerpania się limitu dostępnych miejsc na spotkanie, nie otrzymają Państwo potwierdzenia udziału w spotkaniu informacyjnym – Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż 30 dni od ich otrzymania lub do momentu wycofania Pani/Pana zgody.

 1. [Prawa] Posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw):prawo dostępu do tych danych osobowych;
  • prawo do sprostowania tych danych osobowych ;
  • prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: iod@pkm-sa.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z RODO.
 2. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne lecz konieczne do zarejestrowania i udziału w spotkaniu informacyjnym.
 3. [Brak profilowania] Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
 4. [Przetwarzanie danych poza EOG] Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.